+36-1/321-2115 |
| 1073 Budapest, Dob utca 82.
LED bolt és webáruház. Személyes átvétel és kipróbálási lehetőség Budapesten a 7. kerületben. “Ha LED, HelloLED!”
Kosár: Ft

Általános Szerződési Feltételek

2022.02.14. 15:24 (2017.01.25. 12:16)

Az Általános Szerződési Feltételek „ÁSZF” tartalmazzák a Digiműhely Kft. (székhely: 1073 Budapest, Dob utca 82. adószám: 25525005-2-42), mint szolgáltató “Szolgáltató” által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Digiműhely Kft.
 • A szolgáltató székhelye: 1073 Budapest, Dob utca 82.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info [kukac] digimuhely.hu
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-280198
 • Adószáma: 25525005-2-42
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Kiállítva: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
 • Telefonszáma: +36-1/321-2115
 • Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-108967/2016.
 • Bankszámlaszám: K&H 10400085-00800178-00000000
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató adatai: Harkály Gergő EV, adószám: 66108511-2-25, közösségi adószám: HU66108511, e-mail: hello@polygons.hu

Süti szabályzat

A felhasználói élmény növelése, valamint webes szolgáltatások nyújtása céljából jelen honlap is sütiket (cookie) használ, melyet az oldal használatával Ön automatikusan elfogad. Böngészőtől függően lehetősége van ezen sütiket törölni, akkor azonban a weboldal néhány opciója várhatóan nem, vagy nem megfelelően fog működni.
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A sütik a megtekintett honlap által a böngészőben ideiglenesen vagy permanensen elhelyezett rövid szöveges fájlok.

Alapvető rendelkezések:
1.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.
A webshop, mint szerzői jogi mű, szerzői jogvédelem alatt áll!
A jelen honlapon fellelhető valamennyi képes és szöveges tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A képeknek, szövegeknek vagy azok bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása a szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a szerzői jogokról szóló 1999. évi CXXVI. törvény, a 2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogokról és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján.

3. Termékinformáció
A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

4. Elállás joga
A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak.

Elállási szándékát írásban kell jelezni, melyet a Szolgáltató késedelem nélkül visszaigazol.

Elállási nyilatkozat letöltése

Elállás esetén a fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül azonnal, de legkésőbb 14 napon belül a Szolgáltatónak visszajuttatni.

A visszaküldés költségei a fogyasztót terhelik. Az utánvétellel, portóval feladott csomagot a Szolgáltató nem veszi át.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt és csomagolás-sérüléssel járó termék-kibontású ill. termékcsomagolású adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást már felbontotta, ill. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó speciális személyi igényeire egyedileg szabtak.

A Szolgáltató kizárólag új állapotú (ép csomagolás, sérülésmentes áru, hiánytalan tartalmú csomag) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Ha a termék kipróbálása során sérülések keletkeznek, az mentesíti a Szolgáltatót a teljes vételár visszafizetésétől.

5. Szavatossági jog
A Fogyasztót az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg az alábbi sorrendben: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény(ún. elállás). Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.
Az új Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a Fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Fogyasztó köteles viselni.

A szavatossági jogok sorrendje:
Hibás teljesítés esetén tehát a jogosult követelhet javítást, cserét, árleszállítást vagy végső soron elállhat a szerződéstől.
Ezeknek a szavatossági igényeknek az érvényesítése két lépcsőben történik: első körben csak a kijavítás és a csere között választhat a jogosult, nem élhet rögtön a második körös szavatossági jogaival.

Második körös szavatossági jogok:
A fogyasztó akkor jogosult a vételár arányos leszállítását igényelni vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket,
az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét,
ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá;
az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

6. Jótállás/Garancia
A Szolgáltatót az általa forgalmazott termékeire vonatkozóan a Ptk.és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli.

Termékeinkre a gyártó által biztosított 12-24-36-60 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén személyesen vagy elérhetőségeink valamelyikén tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet, a PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályait.

2021. január 1-től értékhatártól függően kötelező jótállás lép érvénybe, ami további biztonságot nyújt Ügyfeleinknek.

10.000 – 100.000Ft = 1 év kötelező jótállás
100.001 – 250.000Ft = 2 év kötelező jótállás
250.000Ft vagy afeletti = 3 év kötelező jótállás

A kormányrendeletben foglalt jótállás jogosultja kizárólag fogyasztó lehet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 3. pontja alapján fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Vagyis gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég jogilag nem természetes személy, így fogyasztónak nem minősülhet.
ITM segédlet itt

A garanciális ügyintézés menete:

 • A Fogyasztó minden esetben írásban kell jelezze a Szolgáltatónak garanciális igényeit
 • Ügyfélszolgálati kollégánk minden esetben haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval. Amíg ez meg nem történik, addig a termék még ne kerüljön elküldésre.
 • A hibás termék Szolgáltatóhoz való visszajuttatásáról a Fogyasztó gondoskodik személyesen vagy csomagküldéssel. Utánvéttel vagy portósan feladott csomagot a Szolgáltató nem veszi át!
 • A csomagolásban a hibás termék mellett a vásárlást bizonyító számlát, blokkot vagy ezek másolatát is mellékelni kell. Amennyiben hiányoznak, erről a Szolgáltató e-mail értesítést küld, 8 napon belüli pótlásra. Ha a pótlás nem történik meg, akkor a Fogyasztó kifejezett kérésére a szolgáltató visszaküldi a csomagot a Fogyasztó költségére. Ha a fogyasztó nem kéri (írásban megerősítve) a termék visszaküldését, akkor az 30 napos tárulás után megsemmisítésre kerül.
 • Amennyiben a termék ténylegesen hibás, azt a Szolgáltató a saját költéségén javíttatja vagy cseréli és visszajuttatja a Fogyasztónak.
 • Amennyiben a termék alapos bevizsgálása után az derül ki, hogy a termék nem hibás, akkor azt a Szolgáltató visszaküldi a Fogyasztónak a Fogyasztó terhére, valamint felszámol 1.000,- Ft + Áfa/db bevizsgálási díjat is.
 • Érvényes garanciális termék esetén, ha időközben az adott termék kifutó típus lett, akkor a Szolgáltató csereterméket javasol illetve felkínálja a levásárolás lehetőségét.

7. A hibás teljesítés vélelme
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő tizenkét hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

8. Kellékszavatossági jog
2022. január 1-től a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

9. Panaszkezelés
A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

10. Vegyes rendelkezések
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni egymás között, szükség szerint a hatékonyabb problémamegoldás érdekében a Budapesti Békéltető Testület segítségével.

11. Adatvédelmi törvény
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Bővebb tájékoztatás

A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei.

A weboldalon található árak változásának jogát fenntartjuk.

Megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe, ami előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációt a “Regisztráció” menüpont alatt találja. Itt a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kérünk Öntől. A regisztrációt az Ön által megadott felhasználónév azonosítja.

A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Az áruházban található termékek között a “Kategóriák” menüpont segítségével böngészhet. A kategóriákon belül találja, a csoportba tartozó termékeket, ahol megtekintheti a termékek rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait, stb… A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti.

Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a terméklapra jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

Lehetőség van keresésre is. Keresés esetén csak a kereső szót vagy szórészletet kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Szükség esetén leszűkíthető a keresés valamely kategóriára. Sok találat esetén lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

A kosár tartalmát a “Kosár” menüpont segítségével nézheti meg. Itt módosíthatja a kosárba tett termék mennyiségét, illetve törölheti az adott tételt. Itt már tájékoztatást kap a várható szállítási költségekről is.

A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintás után az Önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módok kiválasztása következik, az adatok egyidejű ellenőrzésével és lehetséges módosításával. A mindenkori szállítási költségek ezen paraméterek kombinációjának megfelelően alakulnak ki.

A szerződés tárgyának alapvető tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja cégünkhöz.
Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor az a szokásos 3-5 munkanap alatt fog Önhöz megérkezni. Amennyiben az importőri raktáron pillanatnyi készlethiány alakul ki, ez változhat 2-3 hétre is, de erről tájékoztatva lesz a megrendelő, amikor is választhatja, hogy tartja vagy esetleg törli a rendelést, esetleg rész-szállítást kér.

“Kapcsolat” menüpontban megtalálja elérhetőségeinket. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.
A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.
Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!
A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. Amennyiben szükséges, e-mailben vagy telefonon kérjen további tájékoztatást.

Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak.
Internetes vásárlások esetén Ön az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az áru átvételének dátumát a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke bizonyítja.
Az írásos nyilatkozat elküldését követően 1 héten belül köteles elküldeni a csomagot az Eladó részére.
Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 naptári napon belül visszatéríteni.

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.
A Fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet a Kereskedő részére köteles megtéríteni.
Más szavakkal: A webáruház a termék teljes árát köteles visszafizetni, kivéve, ha a vásárló a kipróbálás során a termék tulajdonságainak megvizsgálásához szükséges használatot meghaladta. Ilyenkor értékcsökkenést kell elszámolni.

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget.
Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogással.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE> tekintheti meg.

Nem személyes jellegű adatok kezelése

Önről nem személyes jellegű adatok automatikusan gyűjthetők az internetes oldal meglátogatásakor (például az Ön által használt internetes böngésző típusa, vagy az Ön által utoljára meglátogatott internetes oldal címe). Ezek alapján az Ön személye nem azonosítható, de a Digiműhely Kft-nek segítséget nyújt az oldal tökéletesítésében (például a népszerű oldalak feltérképezésével). Az oldal látogatásakor bizonyos információk az Ön számítógépén automatikusan letárolásra kerülhetnek, ezeket a közismertebb néven “cookie”-nak/sütinek nevezik. A “cookie” célja például az információk újbóli begépelésének elkerülése az oldal újbóli meglátogatásakor. Amennyiben ezt a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, kérjük, tiltsa le böngészőjében az erre vonatkozó opciókat.

A Digiműhely Kft. folyamatos fejlesztései biztosítják a biztonsági intézkedések meglétét az Ön személyes adatainak védelmében.

Tájékoztató hírlevél küldés

A webáruházban regisztrált felhasználó, illetve vásárlást végzett vásárló megadott e-mail címére hírlevél érkezhet a webáruház kínálatában található termékekkel kapcsolatban.
A hírlevélről való leiratkozás pár kattintás formájában biztosított, könnyedén megtehető.

Irányadó jog

Az internetes oldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldalon található kommunikáció valamint az adatkezelés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

Kockázatok és felelősség

A weboldal tulajdonosa a Digiműhely Kft, székhely: 1073 Budapest, Dob utca 82. Ön ezt az oldalt kizárólag a saját felelősségére használja. A Digiműhely Kft törekszik arra, hogy az oldal hibáktól és vírusoktól mentes legyen, de nem garantálja, hogy az oldal hibáktól, vírusoktól vagy a számítógépre más módon ható hibáktól mentes, illetve hogy az információk a megtekintésük idején is időszerűek. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a Digiműhely Kft. felelősséget nem vállal.

Termékek és árak

Az oldalon található termékek és szolgáltatások árai tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, és lehet, hogy a megtekintés időpontjában már nem időszerűek. A
legfrissebb információkért, valamint a specifikációk és az árak megerősítéséért, kérjük lépjen kapcsolatba velünk!

A honlapon feltüntetett árak BRUTTÓ eladási árak, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), valamint egyes termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat és a hulladék hasznosítási díjat is.
A feltüntetett akciós árak más kedvezményekkel nem vonhatók össze és a készlet illetve a meghirdetett akciós időtartam erejéig érvényesek.

Kapcsolat, jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az “Impresszum” oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

Online vitarendezési fórum

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján
olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Békéltető Testületi eljárás

Célja:

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le.
Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.
A gyorsaságot biztosítják a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott rövid határidők melyeket a feleknek és a Békéltető Testületnek is be kell tartania. A gyorsaság egyben biztosítja a hatékony eljárás lebonyolítását is.

A testület másik jellemzője, hogy a felek maguk választják ki a testület tagjai közül azt a személyt, aki az ügyüket képviseli. Ez komoly bizalmat alapozhat meg az eljáró tanáccsal szemben.

Eljárás:

Az eljárás megindítása

A Békéltető Testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetve kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el.
A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez.

Az eljárás megindításához a kérelemben az alábbiakat szükséges feltüntetni:
– a fogyasztó, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét,
– a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, (itt különösen fontos hivatkozni minden az ügy lényegét érintő írásbeli dokumentumra, szerződésre,
szállítólevélre, számlára, átvételi elismervényre stb…).

Ezeket a dokumentumokat csatolni kell a kérelemhez, a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozóval megpróbálta a vitás kérdést közvetlenül tisztázni, az ügy eldöntésére irányuló kifejezett indítványt.

A fenti feltételek megléte esetén a kérelmet az a Békéltető Testület jogosult kivizsgálni, amelyik illetékességi területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található.
Az eljárás lefolytatáshoz kapcsolódó tudnivalók Ha a kérelem tartalmazza az eljárás megindításához szükséges adatokat, akkor a testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén a Békéltető Testület elnöke a meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról a feleket a kérelem másolatának egyidejű kézbesítése mellett kellő időben előzetesen értesíti. A kitűzött meghallgatás során a konkrét beadványokat főszabály szerint a Békéltető Testület tagjaiból választott 3 tagú tanács bírálja el. A tanács egy-egy tagját a panaszos illetve a vállalkozó jelöli ki. Erre a kijelölési kötelezettségre a meghallgatási időpontot kitűző levélben hívja fel a Békéltető Testület elnöke a felek figyelmét. Az eljáró tanács harmadik tagját a felek által kijelölt két tag választja ki. Lehetőség van természetesen a törvény adta keretek között egyedül eljáró tag kijelölésére is, ha az ügy megítélése lehetővé teszi.

A kijelölés megkönnyítéséhez a meghallgatást kitűző levélhez mellékelve van minden esetben a Békéltető Testület tagok listája.
Ha a felek bármelyike a megadott határidőn belül nem él a jelölés lehetőségével, vagy a két kijelölt testületi tag a kijelölésüktől számított három napon belül nem egyezik meg a harmadik tag személyében, az eljáró tanács hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki. A panasszal érintett vállalkozónak lehetősége van a testületi tag kijelölését tartalmazó levelében az üggyel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére. A vállalkozó ekkor nyilatkozik arról is, hogy a tanács döntését magára nézve kötelezőnek ismeri-e el.

Az eljárás során – melyben kiemelkedő jelentősége van a meghallgatásnak – az eljáró tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja.
Alapvető követelmény, hogy az eljárás során a feleket azonos jogok illetik meg, mindkét fél kifejtheti az üggyel kapcsolatos álláspontját, indítványt tehet stb.

A Békéltető Testület határozatai:

Ha a bepanaszolt gazdálkodó szervezete az eljárás során arról nyilatkozik, hogy a tanács döntését kötelezésképpen fogadja el, a törvény szóhasználatával élve aláveti magát, akkor a tanács minden esetben kötelező határozatot hoz, melynek érvényét tekintve azonos egy bírósági határozatéval és nem teljesítés esetén végrehajtási záradékkal lehet ellátni.
Ha az eljárás célja maradéktalanul teljesül, és egyezség születik a felek között akkor az egyezség formájában egy kötelező érvényű határozatba foglalják, melyhez fűződő joghatások megegyeznek az alávetés során említettekkel.

A tanács kötelező határozatának, illetve a határozattal jóváhagyott egyezségnek a végrehajtását – abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak – a bíróságtól kérheti a fogyasztó.

Ha a panasszal érintett gazdálkodó szervezet az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, vagy az eljárásban nem vesz részt, úgy az eljáró tanács a rendelkezésre álló dokumentumok és bizonyítékok mérlegelése alapján ajánló határozatot hozhat.

Ajánlás jellegű határozat esetében a gazdálkodó szervezet nem köteles eleget tenni a határozatban foglaltaknak. Ilyen esetekben a fogyasztónak írásban értesíteni kell a testületet, ha a határozatban foglaltakat a gazdálkodó szervezet nem hajtja végre. Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a testület továbbítja az értesítést a
testületet működtető kamarának, illetve a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek. Ezek a szervek – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – jogosultak, illetve, ha az ajánlásban foglaltak a békéltető testület határozata szerint a fogyasztók széles körét érintik, – a panasszal érintett vállalkozás nevének feltüntetésével – és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozni.

Ha az ügy megítélése érdemben nem lehetséges, vagy a panaszos igénye megalapozatlan a tanács megszünteti az eljárást.

Jogorvoslat, fellebbezés

A törvény rendelkezései értelmében az illetékes megyei/fővárosi bíróság előtt csak abban az esetben van lehetőség a határozat megtámadására, ha az eljáró tanács eljárási szabályt sértett, a megtámadás csak a határozat megsemmisítésére irányulhat.
Fontos kiemelni, hogy a tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. Tehát a bírói út igénybe vételére a Békéltető Testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.

Mint látható hatékony eszközök állnak a Békéltető Testület rendelkezésére, annak érdekében, hogy a mindennapi életben felmerülő jogos vagy jogosnak vélt sérelmeket, a fogyasztó és a vállalkozó közötti vitás ügyeket gyorsan és hatékonyan megoldja.

Forrás: bekelteto.hu

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet {kukac} bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

HOVÁ FORDULHATUNK PANASZ ESETÉN?
Először mindig a kereskedőhöz forduljunk panaszunkkal.
Amennyiben nem sikerül panaszunkat az eladóval rendezni, úgy az alábbi fórumokhoz fordulhatunk:
Fogyasztóvédelmi hatóság
http://jarasinfo.gov.hu
Európai Fogyasztói Központ
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu
info@magyarefk.hu külföldi webáruházak esetén (EU, Izland és Norvégia)
Békéltető testület
http://www.bekeltet.hu
Online vitarendezés
http://ec.europa.eu/consumers/odrodr@itm.gov.hu

(forrás: fogyasztovedelem.kormany.hu “E-kereskedelmi kisokos

Beolina-HelloLED fehér hexagon lámpa akció

AKCIÓÓÓÓ!